Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023
 
Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
 
2022-11-09 10:56:25

Trên cơ sở kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ngày 01/7/2022, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã triển khai ban hành văn bản số 2443/PCQN-TTBVPC đến các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Theo đó, các nội dung trọng tâm được xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 là việc làm hằng ngày, thường xuyên của mỗi phòng ban, trung tâm, đơn vị, cán bộ công nhân viên trong Công ty. Để to sự chuyển biến căn bản, nâng cao ý thức tự giác, đưa việc học tập, tuân thủ pháp luậtQuy chế quản lý nội bộ trong toàn Công ty. Các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc đã triển khai đồng bộ Ngày Pháp luật năm 2022 như rà soát, thực hiện, tuân thủ pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và của Công ty Điện lực Quảng Ninh; áp dụng triệt để công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ninh thực tập PCCN và CHCN 

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên, phổ biến triển khai áp dụng hệ thống Quy chế quản lý nội bộ của ngành Điệnhoàn thành rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Triển khai Đề án nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Đặc biệt, Công ty đã yêu cầu các đơn vị đã lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung cơ bản của các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; các nội dung đã được xác định trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg, ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các Quy chế quản lý nội bộ của ngành Điện ban hành có phạm vi áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.  

Các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào một số hoạt động như sau: tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử Công ty, mạng viễn thông, mạng xã hội; lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn,... phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị; từ ngày 01/11/2022 đến ngày 10/11/2022 treo pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại trụ sở Công ty và các Điện lực trực thuộc với nội dung “Cán bộ, nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”  tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam.

     Treo băng rôn tại trụ sở Công ty Điện lực Quảng Ninh

Việc triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã thực sự có tác động đến nhận thức của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Các phòng ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc đã đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thành hoạt động thường xuyên của mỗi phòng ban, mỗi đơn vị để kịp thời quán triệt phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế quản lý nội bộ của ngành Điện đến với cán bộ công nhân viên, khách hàng và nhân dân. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của cán bộ công nhân viên, khách hàng và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ chỗ nâng cao nhận thức về pháp luật thì ý thức và hành xử theo pháp luật cũng ngày càng được nâng lên, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Điện lực thành phố Hạ Long tuyên truyền, hướng dẫn các cháu học sinh sử dụng điện tiết kiệm    

Khách hàng được Điện lực Tiên Yên phổ biến, tuyên truyền sử dụng điện an toàn   

Qua triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 tại Công ty, đã góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh thượng tôn pháp luật của cán bộ công nhân viên. Cán bộ công nhân viên trong Công ty đã chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, sản xuất kinh doanh do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. 

Nguyễn Sơn Hải - Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế

 

 
Tin cùng thư mục :
Bộ phận pháp chế không thể thiếu trong doanh nghiệp Việt Nam
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
PC Quảng Ninh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tập huấn pháp luật năm 2016
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home