Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, June 10, 2023
 
PC Quảng Ninh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
 
2021-10-21 16:27:05

Nhận thức được tầm quan trọng của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Theo đó ngày 12/10/2021, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 4302/PCQN-TTBVPC về việc triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 đến các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc.

Nhằm đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty; to chuyển biến căn bản, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ trong toàn Công ty. Các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc đã triển khai đồng bộ Ngày Pháp luật năm 2021 như rà soát, thực hiện, tuân thủ pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và của Công ty Điện lực Quảng Ninh

Công ty và các đơn vị trực thuộc thường xuyên, phổ biến triển khai áp dụng hệ thống Quy chế quản lý nội bộ của ngành Điện, hoàn thành rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; chủ động tham gia xây dựng, thực thi pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Triển khai Đề án nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh đó các đơn vị đã lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đơn vị, các Quy chế quản lý nội bộ của ngành Điện ban hành có phạm vi áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Cán bộ công nhân viên tự rà soát Quy chế, kịp thời đề xuất điều chỉnh nhằm chuẩn hoá nguyên tắc quản lý, điều hành, từng bước hình thành hệ thống quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy chế của ngành Điện và của đơn vị.

Theo đó, các đơn vị đã bám sát và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 7479/CT-EVN ngày 17/11/2020 của Tổng giám đốc về thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2021 - 2025 trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Văn bản số 4482/EVN-PC ngày 30/7/2021 của EVN về triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực, tổ chức và hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; các hướng dẫn của Nhà nước và Tập đoàn về công tác pháp chế doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai Ngày Pháp luật năm 2021, các đơn vị đã thông qua các hội nghị, qua hoạt động giao ban chuyên môn, tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các đơn vị đã treo pa-nô, áp phích, băng rôn hoặc hàng chữ điện tử, treo cờ, phướn trực quan tại trụ sở đơn vị với nội dung cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật.

Điện lực Tiên Yên treo khẩu hiệu với nội dung Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại trụ sở đơn vị

Qua triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực sự có tác động đến nhận thức của cán bộ công nhân viên. Các văn bản mới ban hành được tuyên truyền kịp thời. Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các phòng ban, các đơn vị và cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật; Nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật.

Hiệu quả bước đầu từ khi triển Ngày Pháp luật, các đơn vị đã đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thành hoạt động thường xuyên của mỗi phòng ban, mỗi đơn vị để kịp thời quán triệt phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế quản lý nội bộ của ngành Điện đến với cán bộ công nhân viên, khách hàng và nhân dân. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của cán bộ công nhân viên, khách hàng và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ chỗ nâng cao nhận thức về pháp luật thì ý thức và hành xử theo pháp luật cũng ngày càng được nâng lên, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau khi triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 tại Công ty, đã góp phần nâng cao sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của cán bộ công nhân viên; Qua đó đã chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, sản xuất kinh doanh do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

 

Nguyễn Sơn Hải - Phòng Thanh tra bảo vệ và Pháp chế

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Bộ phận pháp chế không thể thiếu trong doanh nghiệp Việt Nam
Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Từ tháng 01/2022 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2021
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2021
Từ tháng 8/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Những văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021
Từ ngày 01/7/2021 các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức tập huấn pháp luật năm 2016
Thủ tục hồ sơ giải quyết cấp điện
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content

 

 

Top  |  Home