Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Quảng Ninh  -  Saturday, October 20, 2018
 
Quy trình, thủ tục cấp điện theo yêu cầu của khách hàng
 
2015-10-16 15:40:30


 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

 
 
 

QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP ĐIỆN


I. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT.

1.1. Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị mua điện, 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện. Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau:

- Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú; hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng); hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

- Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện.

1.2. Khách hàng thay mặt cho khu tập thể, cụm dân cư mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt, ngoài các giấy tờ nêu tại khoản 1.1, cần có thêm 01 Giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư (có chữ ký của các hộ đã được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc chứng thực chữ ký).

1.3. Khách hàng đang sử dụng điện với mục đích sinh hoạt chung với công tơ của khách hàng khác, có nhu cầu tách công tơ riêng và ký HĐMBĐ trực tiếp với Đơn vị điện lực:

a. Hồ sơ đề nghị như khoản 1.1.

b. Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách riêng công tơ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.

1.4. Khách hàng có nhu cầu mua điện ngắn hạn (không quá 12 tháng) phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt:

a. Hồ sơ đề nghị như khoản 1.2.

b. 01 giấy bảo lãnh của Ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam hoặc tiền đặt cọc bằng tiền điện dự kiến tiêu thụ 1,5 tháng hoặc bằng số tiền điện dự kiến theo số ngày đề nghị mua điện.

1.5. Trường hợp khách hàng đang sử dụng điện có nhu cầu thay đổi công suất, khách hàng chỉ cần có 01 giấy đề nghị thay đổi công suất, kèm theo bảng kê thiết bị điện tăng thêm.  

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ CỦA CÁC BÊN MUA, BÁN ĐIỆN ĐỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP.

2.1. Trường hợp khách hàng cấp điện mới:

a. Các khoản chi phí do Đơn vị điện lực đầu tư:

Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt, các khoản thuế và phí theo quy định của Nhà nước để lắp đặt nhánh rẽ từ lưới điện hạ áp đến công tơ và aptomat bảo vệ công tơ.

b. Các khoản chi phí do khách hàng đầu tư:

Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt dây dẫn điện từ sau công tơ vào địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ áp tô mát bảo vệ công tơ).

Trường hợp thuê Đơn vị điện lực thực hiện sẽ bao gồm cả thuế và phí theo quy định của Nhà nước.

2.2. Trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi công suất:

Đơn vị điện lực chịu chi phí đối với thiết bị thuộc tài sản của Đơn vị điện lực; Khách hàng chịu chi phí đối với thiết bị thuộc tài sản của khách hàng.

2.3. Trường hợp thay đổi vị trí thiết bị đo đếm:

a. Khách hàng có nhu cầu thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện, toàn bộ chi phí để thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện do khách hàng đầu tư (trừ công tơ).

b. Đơn vị điện lực cần thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện, toàn bộ chi phí để thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện do Đơn vị điện lực đầu tư.

Tất cả các khoản chi phí nêu tại khoản 2.1, 2.2 và điểm b tại khoản 2.3 được tính theo quy định của Nhà nước và của EVN, các TCTĐL/CTĐL xây dựng đơn giá, định mức vật liệu và nhân công hoặc giá “trọn gói” dịch vụ dây dẫn sau công tơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai chi tiết các khoản chi phí này tại các “Phòng giao dịch khách hàng”, trên trang Web,... để khách hàng biết, tham gia kiểm tra và giám sát.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ mua điỆn phỤc vỤ mỤc đích ngoài sinh hoẠt:

3.1. Giấy đề nghị mua điện;

3.2. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện.

Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú; hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm.

Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định được địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã  nơi đăng ký mua điện.

3.3. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện.

- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có thể là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng, đại diện; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

- Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định được mục đích sử dụng điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về mục đích sử dụng điện của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay UBND phường, xã tại nơi đăng ký mua điện.

3.4. 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện. Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có TBA riêng hoặc không có TBA riêng nhưng có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, phải có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện với bên bán điện.

 


 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

 
 
 

QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP ĐIỆN

 

I. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT.

1.1. Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị mua điện, 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện. Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau:

- Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú; hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng); hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

- Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện.

1.2. Khách hàng thay mặt cho khu tập thể, cụm dân cư mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt, ngoài các giấy tờ nêu tại khoản 1.1, cần có thêm 01 Giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư (có chữ ký của các hộ đã được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc chứng thực chữ ký).

1.3. Khách hàng đang sử dụng điện với mục đích sinh hoạt chung với công tơ của khách hàng khác, có nhu cầu tách công tơ riêng và ký HĐMBĐ trực tiếp với Đơn vị điện lực:

a. Hồ sơ đề nghị như khoản 1.1.

b. Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách riêng công tơ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.

1.4. Khách hàng có nhu cầu mua điện ngắn hạn (không quá 12 tháng) phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt:

a. Hồ sơ đề nghị như khoản 1.2.

b. 01 giấy bảo lãnh của Ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam hoặc tiền đặt cọc bằng tiền điện dự kiến tiêu thụ 1,5 tháng hoặc bằng số tiền điện dự kiến theo số ngày đề nghị mua điện.

1.5. Trường hợp khách hàng đang sử dụng điện có nhu cầu thay đổi công suất, khách hàng chỉ cần có 01 giấy đề nghị thay đổi công suất, kèm theo bảng kê thiết bị điện tăng thêm.  

II. CHI PHÍ ĐẦU TƯ CỦA CÁC BÊN MUA, BÁN ĐIỆN ĐỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP.

2.1. Trường hợp khách hàng cấp điện mới:

a. Các khoản chi phí do Đơn vị điện lực đầu tư:

Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt, các khoản thuế và phí theo quy định của Nhà nước để lắp đặt nhánh rẽ từ lưới điện hạ áp đến công tơ và aptomat bảo vệ công tơ.

b. Các khoản chi phí do khách hàng đầu tư:

Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt dây dẫn điện từ sau công tơ vào địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ áp tô mát bảo vệ công tơ).

Trường hợp thuê Đơn vị điện lực thực hiện sẽ bao gồm cả thuế và phí theo quy định của Nhà nước.

2.2. Trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi công suất:

Đơn vị điện lực chịu chi phí đối với thiết bị thuộc tài sản của Đơn vị điện lực; Khách hàng chịu chi phí đối với thiết bị thuộc tài sản của khách hàng.

2.3. Trường hợp thay đổi vị trí thiết bị đo đếm:

a. Khách hàng có nhu cầu thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện, toàn bộ chi phí để thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện do khách hàng đầu tư (trừ công tơ).

b. Đơn vị điện lực cần thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện, toàn bộ chi phí để thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện do Đơn vị điện lực đầu tư.

Tất cả các khoản chi phí nêu tại khoản 2.1, 2.2 và điểm b tại khoản 2.3 được tính theo quy định của Nhà nước và của EVN, các TCTĐL/CTĐL xây dựng đơn giá, định mức vật liệu và nhân công hoặc giá “trọn gói” dịch vụ dây dẫn sau công tơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai chi tiết các khoản chi phí này tại các “Phòng giao dịch khách hàng”, trên trang Web,... để khách hàng biết, tham gia kiểm tra và giám sát.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ mua điỆn phỤc vỤ mỤc đích ngoài sinh hoẠt:

3.1. Giấy đề nghị mua điện;

3.2. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện.

Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú; hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm.

Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định được địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã  nơi đăng ký mua điện.

3.3. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện.

- Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có thể là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng, đại diện; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

- Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định được mục đích sử dụng điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về mục đích sử dụng điện của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay UBND phường, xã tại nơi đăng ký mua điện.

3.4. 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện. Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có TBA riêng hoặc không có TBA riêng nhưng có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, phải có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện với bên bán điện.

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức đào tạo công tác đổi mới Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng năm 2018
ĐIỆN LỰC BA CHẼ TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CẤP ĐIỆN MỚI TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ LỜI KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CẤP XÃ
THÔNG TIN BÁO CHÍ
Thiết lập văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm trong doanh nghiệp
Phát động thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" TP Móng Cái năm 2018
QUY TRÌNH KINH DOANH ĐIỆN NĂNG ÁP DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG – THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH
Quy trình Kinh doanh điện năng ban hành ngày 07 tháng 10 năm 2015
THÔNG BÁO BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN MỚI
Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home